LOLC PLC

No. 100/1
Sri Jayewardenepura Mawatha,
Rajagiriya,
Sri Lanka.

Phone: +94 11 588 0880 (General)
Email: careers@lankaorix.com